Archives

Tag Archives for: "מיהו מגשר"

מיהו מגשר

 • מי רשאי להיות מגשר? – טיוטת תקנות

  מי רשאי להיות מגשר? – טיוטת תקנות מתוך טיוטא לא סופית של התקנות העתידיות    כשיר לשמש כמגשר (1)   בעל תואר בוגר מאת מוסד מוכר להשכלה גבוהה לפי סעיף 9...
 • פרק 5 דו"ח ועדת גדות – סיכום

  5. סיכום המלצות הטעדה הכלולות בדו"ח זה גובשו במסגרת הסמכות שהוקנתה לועדה מכוח תקנות 3, 3א)ב( ו- 4)ג( לתקנות בתי המשפט )מינוי מפשר( תשנ"ו – 1996. ההמלצות, אשר פורטו בדו"ח...
 • שאילתה לשרת המשפטים בכנסת בנושא הגישור

  שאילתה לשרת המשפטים בכנסת בנושא הגישור השואל: ח"כ איתן כבל ,בשאילתה אין תאריך משלוח   שאילתה ע"י ח"כ איתן כבל:להלן ציטוי מדויק של השאילתה. בדף השאילתה אין תאריך. "בעקבות בג"ץ...
 • 2014 שנת פריצת דרך בגישור?

  2014 שנת פריצת דרך בגישור? מכתב לשכת המגשרים לחבריו " 2014 הוכרזה על ידינו כשנת הפריצה בנושא זה שאמור להועיל לכל אחד ואחת מאיתנו, כמו גם להסדיר את ענף הגישור...
 • פרק 4 דו"ח ועדת גדות – המלצות הועדה

  4. המלצות הועדה הועדה העמידה לדיון את הנושאים אשר יש לתת עליהם את הדעת לעניין הכישורים והניסיון המקצועי של מגשרים, שייכללו ברשימה של בתי המשפט ודרכי הוכחתם. הנושאים אשר בהם...