Archives

Tag Archives for: "ועדת גדות"

ועדת גדות

 • פרק 3 דו"ח ועדת גדות – החלק הכללי

  3. החלק הכללי א.ביום ל' בשבט התשנ"ב )4 בפברואר 1992( נתקבל בכנסת חוק בתי המשפט )תיקון מס' ,15( התשנ"ב 1992 ונקבעו בו דרכים ליישוב סכסוכים שלא בדרך של התדיינות בבית...
 • פרק 1 דו"ח ועדת גדות – המינוי

  המינוי ביום 3.11.96 מינה מנהל בתי המשפט, כב' הנשיא י. רביבי, את הועדה המייעצת לעניין הפישור בבתי המשפט בהתאם לתקנה 3 לתקנות בתי המשפט (מינוי מפשר) התשנ"ו 1996. כחברתי הועדה...
 • פרק 5 דו"ח ועדת גדות – סיכום

  5. סיכום המלצות הטעדה הכלולות בדו"ח זה גובשו במסגרת הסמכות שהוקנתה לועדה מכוח תקנות 3, 3א)ב( ו- 4)ג( לתקנות בתי המשפט )מינוי מפשר( תשנ"ו – 1996. ההמלצות, אשר פורטו בדו"ח...
 • נספח א' מודלים שונים לאישור תכניות הכשרה בגישור

  נספח א' מודלים שונים לאישור תכניות הכשרה בגישור דוגמאות למודלים שונים לאישור והכרה בתכניות הכשרה, המופיעים בספרות המקצועית, כמפורט להלן: דו"ח SPIDR ממליץ כי בתי המשפט יקבעו קריטריונים לאישור תוכניות...
 • פרק 2 דו"ח ועדת גדות – פעילות הועדה

  2. פעילות הועדה הועדה התכנסה ודנה בנושאים שנקבעו בתקנה 3 במשך מספר ישיבות תוך ניסיון לבדוק מה הם הקריטריונים הראויים לעניין הכישורים של מפשר, ודרכי הוכחתם. הועדה הייתה ערה לכך...
 • פרק 4 דו"ח ועדת גדות – המלצות הועדה

  4. המלצות הועדה הועדה העמידה לדיון את הנושאים אשר יש לתת עליהם את הדעת לעניין הכישורים והניסיון המקצועי של מגשרים, שייכללו ברשימה של בתי המשפט ודרכי הוכחתם. הנושאים אשר בהם...