Archives

Tag Archives for: "גדות"

גדות

 • חוק הגישור ברוסיה

  המאמר שלהלן בחלקו הינו תרגום של מאמר בשם זהה – Russia's New Mediation Law– שהופיע ב- 18.4.2012 בגיליון מס' 426 ב –Mediate. com Weekly, שבו בחרתי לעסוק לטובת עמיתי המגשרים...
 • פרק 5 דו"ח ועדת גדות – סיכום

  5. סיכום המלצות הטעדה הכלולות בדו"ח זה גובשו במסגרת הסמכות שהוקנתה לועדה מכוח תקנות 3, 3א)ב( ו- 4)ג( לתקנות בתי המשפט )מינוי מפשר( תשנ"ו – 1996. ההמלצות, אשר פורטו בדו"ח...
 • פרק 2 דו"ח ועדת גדות – פעילות הועדה

  2. פעילות הועדה הועדה התכנסה ודנה בנושאים שנקבעו בתקנה 3 במשך מספר ישיבות תוך ניסיון לבדוק מה הם הקריטריונים הראויים לעניין הכישורים של מפשר, ודרכי הוכחתם. הועדה הייתה ערה לכך...
 • פרק 4 דו"ח ועדת גדות – המלצות הועדה

  4. המלצות הועדה הועדה העמידה לדיון את הנושאים אשר יש לתת עליהם את הדעת לעניין הכישורים והניסיון המקצועי של מגשרים, שייכללו ברשימה של בתי המשפט ודרכי הוכחתם. הנושאים אשר בהם...