בית המשפט רב הדלתות

בית המשפט רב הדלתות

בית המשפט רב הדלתות


מאת: ד"ר דוד סילורה – מגשר מהו"ת.

החברה הישראלית מוצאת עצמה במבוי סתום, בכל הקשור לסכסוכים ותעשיית הצדק. העומס הבלתי אפשרי בבתי המשפט, מיעוט השופטים המכהנים, ריבוי עורכי הדין המעורבים , הסחבת  בסיום משפטים ובכתיבת פסקי דין , הפכו לשם דבר שאף גרמו לשופט מכהן לאבד עצמו לדעת…

מערכת המשפט כמו גם בתי המשפט עצמם, מחפשים פיתרון הולם לבעיית העומס, מבלי לוותר על עקרונות היסוד של  "צדק, צדק תרדוף"….הבעיה היא, שעדיין רודפים אחריו.

מדינת ישראל אינה חיה על אי בודד. היא חלק מהקהילייה הבינלאומית ושותפה לדיונים, המלצות והחלטות המתקבלות בעולם המערבי – במיוחד ארצות הברית, שם מערכת המשפט עברה תהליך דומה לזה שבישראל בהתמודדות בתי המשפט בשאלת העומס ועשיית הצדק.

גם באירופה חלה התפתחות בנושא, באיחור ניכר אחרי ארה"ב, ומועצת אירופה קבלה החלטה אסטרטגית והמליצה בפני המדינות החברות, בשנת 2009 לפתח את האלטרנטיבות למשפט בעיקר בסכסוכים שהם "עוברי גבולות" אך גם בתוך כל מדינה שצריכה לעודד הדרכה, הכשרה ויישום של דרכים חלופות ליישוב סכסוכים, הידוע באנגלית כ-  R.D.A  ובעברית מיס"ב – מנגנוני יישוב סכסוכים בהסכמה.

האפשרויות ליישוב סכסוכים:

שלושת האפשרויות המרכזיות ליישוב סכסוכים הם בית המשפט, הליך בוררות והליך גישור. שלושתם בעלי תפקיד דומה: יישוב סכסוכים. ואלה צריכים  שייתפסו כהוגנים בעיני בעלי הדין ובאי כוחם וגם, בציבור הרחב כעשיית צדק.

בית המשפט  הוא הליך בו מכריע שופט (או רשם) בסכסוך המובא בפניו על פי דין וסדרי דין. הכרעת השופט באה על דרך של החלטה או פסק דין ויש לה תוקף משפטי מחייב הניתן לאכיפה על ידי רשויות המדינה.

בוררות  הואהליך בו מכריע צד שלישי, הבורר (אשר הוסכם על הצדדים), בסכסוך המובא בפניו בדרך-כלל על פי סדרי דין גמישים בדרך כלל ושיקול דעתו המקצועי של הבורר. הליך הבוררות מוסדר בחוק הבוררות, התשכ"ט  1968 –.

גישור: הואהליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין,
כדי להביאם לידי הסכמה ליישוב הסכסוך,מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו.
כפי שקובע  סעיף 79ג לחוק בתי המשפט  [נוסח משולב], התשמ"ד 1984:

בשנת 1992 התקבל תיקון מס' 15 לחוק בתי המשפט ( נוסח משולב) התשמ"ד – 1984 ( להלן – חוק בתי המשפט) שבו נקבע, כי בית המשפט הדן בעניין אזרחי רשאי להעבירו, בהסכמת בעלי הדין לבוררות או גישור, או לפסוק בדרך של פשרה. ( סעיף 79 א').

מהו"ת: תקנות סדר הדין האזרחי ( הוראת שעה) התשס"ח – 2007  , המבוססות על החלטות וועדת השופטת מיכל רובינשטיין להגברת ההעברה של תיקים לגישור מבתי המשפט, מעוגן בסעיף 99  כדלקמן:

סעיף 99 א': פגישת מהו"ת – פגישת מידע, היכרות  ותיאום  לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור,
סעיף 99 ב':הסתיימה הגשת כתבי הטענות, לא ידון בית המשפט או רשם בתובענה, לרבות בדרך של ניהול קדם משפטי, לא לאחר שהתקיימה פגישת מהו"ת,
סעיף 99 ה': פגישת המהו"ת תתקיים עם מגשר שנכלל ברשימת מגשרים אשר הוכיחו את מיומנותם והתאמתם לקיים פגישת מהו"ת.

בימים אלה מקדם שר המשפטים יעקב נאמן את חוק בוררות חובה, שעורכי דין יהיו אמונים על הפעלתו בניגוד לדעתה של נשיאת בית המשפט העליון, דורית בייניש, הרואה בחוק הגישור הפרטה של מערכת בתי המשפט.

הפיתרון הרצוי –בית המשפט רב הדלתות.

אין ספק כי מערכת המשפט צריכה לעבור שינוי- על כך אין חילוקי דעות. אך מהי הדרך הנכונה שמחד , תקטין את  עומס התיקים מבתי המשפט ומאידך, תהייה נאמנה לעקרונות הצדק, העומדים בבסיסה של מערכת המשפט בישראל.

לדעתי, כפי שהבאתי בנאומי במושב הראשון של כנס לשכת המגשרים בישראל, שנערך בהרצליה בימים 8-9 לחודש ספטמבר, 2011 הוא לשנות את המבנה הארגוני של בתי המשפט ולאפשר בו מגוון של פעילויות ליישוב סכסוכים, תוך מתן בחירה חופשית לבעלי הדין לבחור את השיטה הטובה ביותר עבורם: משפט, בוררות או גישור.

הרעיון אינו חדש – ואף הועלה פעמים אחדות בעבר גם בישראל.  מובילו הוא פרופסור פרנק סנדר  מאוניברסיטת הארווארד בארה"ב, שטען  כי בית המשפט צריך לפעול כמרכז ליישוב סכסוכים ועל כן, לפי תפיסתו,  על בית המשפט לאפשר יותר משיטה אחת ליישוב סכסוכים ומחלוקות.
הוא דיבר על "בית המשפט רב הדלתות ( או מרובה הדלתות)  לפיה, בכל בית משפט יכהן איש מינהל שאינו שופט, שיש בידו את יכולת האבחנה לניתוב תיקים להליך רגיל בבית המשפט או להליך חלופי – בוררות או גישור. הבסיס לחלוקה יהיה מבוסס על זיהוי האינטרסים של בעלי הדין.

הבסיס לדבריו של פרופ' סנדר היו דברים שנשא בוועידת   Poundבשנת   1976
השופט ברגר,  שהתקיימה על בסיס האקטיביזם השיפוטי בארה"ב וטענה, כי
החברה האמריקאית סובלת מעודף התדיינות משפטית, חברה הסובלת מעודף בירוקרטיה משפטית ומנטייה מוגברת לסכסוכים.

התיאוריה של בית המשפט רב הדלתות  פורסם בחוברת של משרד המשפטים – המרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכים, בשנת 2002  ע"י עו"ד רונית זמיר, המתארת את ההצעה:

"לפי מודל בית המשפט רב המבואות, בית המשפט משמש כמרכז ציבורי ליישוב סכסוכים. בכניסה הראשית לבית המשפט עומד שומר הסף הממיין כל תביעה לדלת המתאימה לה.
כלומר: למסלול המתאים ביותר ליישוב הסכסוך. המסלולים המרכזיים ליישוב סכסוכים הם גישור, בוררות, הערכה מקדמית, היוועדות ליישוב סכסוך המנוהלת בידי שופט והתדיינות משפטית.
שיטה זו יש בה כדי להרחיב את זכות הגישה לבית המשפט ( ACCESS TO JUSTICE) הואיל ובפני המתדיין פתוחים מספר מבואות ליישוב הסכסוך, ולא רק דלת כניסה להתדיינות משפטית".

שיפור ההצעה:

יש לאפשר לבעלי הדין גמישות בבחירת השיטה המועדפת עבורם ליישוב סכסוכים: משפט, בוררות או גישור. שלושת אלה ייחשבו  כאפשרויות  הקיימות במסגרת מערכת המשפט, בחינת 3 דלתות: הדלת המרכזית – משפט, הדלת הימנית בוררות והדלת השמאלית – גישור.

אין צורך בשומר סף ממיין – הבחירה בשיטה המועדפת תהייה החלטתו של בעל הדין, בהתייעצות עם עורך דינו.   לבחירה יהיה גם שיקול כלכלי – גובה האגרה שתשולם על פי השיטה שנבחרה.

משפט – אגרה כפי שהיא קיימת היום. בוררות חיצונית – אגרה מופחתת, על פי קריטריונים שיבדקו את גובהה. וגישור – דומה. תהייה אפשרות של מעבר משיטה לשיטה – עם תשלום או החזר של הפרשי אגרה.

תשלום האגרה יאפשר לבית המשפט לממן חלק מהוצאות שכר טירחת בורר או מגשר או מגשר מהו"ת (שעבודתו כיום נעשית ללא תשלום , כולל הוצאות בעין).

לבית המשפט תהייה רשימת בוררים ורשימת מגשרים, מהם יוכלו בעלי הדין לבחור בהסכמה את הבורר או המגשר שיסייע להם ביישוב הסכסוך. ואם בחר במשפט – בית המשפט יקבע את השופט על פי נהליו הקבועים.

בדרך זו, אפשר יהיה לצמצם את העומס בבתי המשפט ולאפשר לבעלי הדין ועורכי דינם את חופש הבחירה ביישוב סכסוכים, בין משפט, בוררות וגישור.

דרכים אחרות ליישוב סכסוכים, בהם שיטת ההערכה המוקדמת, המשפט הגישורי,המשא ומתן המשלב , הפיוס , בניית הסכמות ועוד, יתקיימו מחוץ לכותלי בית משפט – כאשר , בית המשפט יאפשר להסדרים שהושגו בכל שיטה ליישוב סכסוך, לקבל תוקף  של פסק דין להסדר שהושג בין בעלי הדין.

מובן מאליו, כי בחירה בשיטת בית המשפט רב הדלתות יחייב היערכות מנהלית וארגונית לא פשוטה, כולל גיבוש אמות מידה מקצועיות וכללי אתיקה, פיתוח תוכניות הכשרה ופיקוח והגברת המודעות ליתרונות ולחסרונות של כל אחת מהשיטות ( או כניסה לכל אחת מהדלתות)  בקרב הציבור הרחב.

גם שופטים, עורכי דין, פרקליטים ויועצים משפטיים וארגוניים, מנהלי מחלקות משאבי אנוש בארגונים פרטיים וציבוריים  יהיו מודעים למגוון מנגנוני יישוב סכסוכים בהסכמה, כדי להגביר את השימוש המושכל בהם.

ובמקביל – על החברה הישראלית להפסיק להיות חברה מסוכסכת. הבדיחה אומרת שאם נפגשים שני ישראלים צצות שלוש דעות, מתגלע סכסוך שצריך ליישב.

הבה נאמץ את המוטו של רוג'ר פישר וויליאם יורי בספרם " סיכום חיובי" , שנכתב במסגרת הפרויקט למשא ומתן של אוניברסיטת הארווארד שאמרו: " למה לצאת למלחמה אם אפשר להגיע להסכמה"?.

 

  תגובות הגולשים

 

תאריך:  27/12/2011 10:35:29
שם:  ינון יהל
ttttt719@gmail.com  :E-Mail

תגובה:
חברה כוחנית מחפשת מנצח ומנוצח:
קשה לנתק את מערכת המשפט, על תחלואיה ועיוותיה, מהחברה בה היא שוכנת, ואותה נועדה לשרת. מסיבות שונות, הפכנו לחברה כוחנית, דורסנית ולא סבלנית. התגובה במקום שתהיה מתונה – לכל דבר ואירוע – הפכה מיידית ואגרסיבית.מערכת המשפט, בתוך עמה היא יושבת. צדק, במידה שניתן – ניתן לעשירים ולשועי הארץ אשר ידם משגת וכוחם בממונם. אך לפני שנים לא רבות זרק בג"ץ מכל המדרגות את אותם עניים, שביקשו לעצור את מרוצו של שר האוצר דאז, נתניהו מלדרסם כליל.קיצורו של דבר – כאשר החברה חולה, גם המערכת המשפטית שלה נגועה. – ושום תיקון טכני או קיצור הליכים לא יבער המארה.

 

תאריך:  27/12/2011 10:35:30
שם:  ינון יהל
ttttt719@gmail.com  :E-Mail

תגובה:
חברה כוחנית מחפשת מנצח ומנוצח:
קשה לנתק את מערכת המשפט, על תחלואיה ועיוותיה, מהחברה בה היא שוכנת, ואותה נועדה לשרת. מסיבות שונות, הפכנו לחברה כוחנית, דורסנית ולא סבלנית. התגובה במקום שתהיה מתונה – לכל דבר ואירוע – הפכה מיידית ואגרסיבית.מערכת המשפט, בתוך עמה היא יושבת. צדק, במידה שניתן – ניתן לעשירים ולשועי הארץ אשר ידם משגת וכוחם בממונם. אך לפני שנים לא רבות זרק בג"ץ מכל המדרגות את אותם עניים, שביקשו לעצור את מרוצו של שר האוצר דאז, נתניהו מלדרסם כליל.קיצורו של דבר – כאשר החברה חולה, גם המערכת המשפטית שלה נגועה. – ושום תיקון טכני או קיצור הליכים לא יבער המארה.

 

תאריך:  27/12/2011 10:35:51
שם:  ינון יהל
ttttt719@gmail.com  :E-Mail

תגובה:
חברה כוחנית מחפשת מנצח ומנוצח:
קשה לנתק את מערכת המשפט, על תחלואיה ועיוותיה, מהחברה בה היא שוכנת, ואותה נועדה לשרת. מסיבות שונות, הפכנו לחברה כוחנית, דורסנית ולא סבלנית. התגובה במקום שתהיה מתונה – לכל דבר ואירוע – הפכה מיידית ואגרסיבית.מערכת המשפט, בתוך עמה היא יושבת. צדק, במידה שניתן – ניתן לעשירים ולשועי הארץ אשר ידם משגת וכוחם בממונם. אך לפני שנים לא רבות זרק בג"ץ מכל המדרגות את אותם עניים, שביקשו לעצור את מרוצו של שר האוצר דאז, נתניהו מלדרסם כליל.קיצורו של דבר – כאשר החברה חולה, גם המערכת המשפטית שלה נגועה. – ושום תיקון טכני או קיצור הליכים לא יבער המארה.

 

תאריך:  27/12/2011 10:36:23
שם:  ינון יהל
ttttt719@gmail.com  :E-Mail

תגובה:
חברה כוחנית מחפשת מנצח ומנוצח:
קשה לנתק את מערכת המשפט, על תחלואיה ועיוותיה, מהחברה בה היא שוכנת, ואותה נועדה לשרת. מסיבות שונות, הפכנו לחברה כוחנית, דורסנית ולא סבלנית. התגובה במקום שתהיה מתונה – לכל דבר ואירוע – הפכה מיידית ואגרסיבית.מערכת המשפט, בתוך עמה היא יושבת. צדק, במידה שניתן – ניתן לעשירים ולשועי הארץ אשר ידם משגת וכוחם בממונם. אך לפני שנים לא רבות זרק בג"ץ מכל המדרגות את אותם עניים, שביקשו לעצור את מרוצו של שר האוצר דאז, נתניהו מלדרסם כליל.קיצורו של דבר – כאשר החברה חולה, גם המערכת המשפטית שלה נגועה. – ושום תיקון טכני או קיצור הליכים לא יבער המארה.

 

תאריך:  27/12/2011 10:36:35
שם:  ינון יהל
ttttt719@gmail.com  :E-Mail

תגובה:
חברה כוחנית מחפשת מנצח ומנוצח:
קשה לנתק את מערכת המשפט, על תחלואיה ועיוותיה, מהחברה בה היא שוכנת, ואותה נועדה לשרת. מסיבות שונות, הפכנו לחברה כוחנית, דורסנית ולא סבלנית. התגובה במקום שתהיה מתונה – לכל דבר ואירוע – הפכה מיידית ואגרסיבית.מערכת המשפט, בתוך עמה היא יושבת. צדק, במידה שניתן – ניתן לעשירים ולשועי הארץ אשר ידם משגת וכוחם בממונם. אך לפני שנים לא רבות זרק בג"ץ מכל המדרגות את אותם עניים, שביקשו לעצור את מרוצו של שר האוצר דאז, נתניהו מלדרסם כליל.קיצורו של דבר – כאשר החברה חולה, גם המערכת המשפטית שלה נגועה. – ושום תיקון טכני או קיצור הליכים לא יבער המארה.

 

תאריך:  27/12/2011 10:38:37
שם:  ינון יהל
ttttt719@gmail.com  :E-Mail

תגובה:
בשל תקלה במחשב התגובה הוקפצה
אנא דוד – מחק נא את שלושת החזרות החוזרות – תודה!

 

תאריך:  27/12/2011 10:38:37
שם:  ינון יהל
ttttt719@gmail.com  :E-Mail

תגובה:
בשל תקלה במחשב התגובה הוקפצה
אנא דוד – מחק נא את שלושת החזרות החוזרות – תודה!

 

תאריך:  27/12/2011 10:38:37
שם:  ינון יהל
ttttt719@gmail.com  :E-Mail

תגובה:
בשל תקלה במחשב התגובה הוקפצה
אנא דוד – מחק נא את שלושת החזרות החוזרות – תודה!