מי רשאי להיות מגשר? – טיוטת תקנות

מי רשאי להיות מגשר? – טיוטת תקנות

מי רשאי להיות מגשר? – טיוטת תקנות

מתוך טיוטא לא סופית של התקנות העתידיות

 

 כשיר לשמש כמגשר (1)   בעל תואר בוגר מאת מוסד מוכר להשכלה גבוהה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, לרבות שלוחה בישראל של מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל,  שהכיר בו המרכז הארצי לגישור (להלן –  "מוסד להשכלה גבוהה"), והוא בעל חמש שנות ניסיון לפחות בתחום עיסוקו;(2)   למד בקורס הכשרה עיוני ומעשי בגישור של ששים שעות לימוד לפחות ועמד  בבחינה שנערכה בסיומו, לפי אמות מידה שקבע המרכז הארצי לגישור (להלן – "הכשרה בסיסית בגישור");(3)   השתתף בתכנית התנסות מודרכת שבסיומה עמד בבחינה להערכת מיומנות בגישור, לפי אמות מידה שקבע המרכז הארצי לגישור (להלן – "התנסות מודרכת בגישור");(4)   ניהל עשרים הליכי גישור בשלוש השנים האחרונות, וצירף עשרה הסדרי גישור בגישורים שניהל.
(5)   עמד במבחן מעשי להערכת מיומנות בגישור מטעם המרכז הארצי לגישור.
 במשפחה (ב) כשיר להיכלל ברשימת מגשרי משפחה מי שנתקיים בו האמור בתקנת משנה (א)  וכל אלה:
(1)          בעל תואר מוסמך בפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ייעוץ חינוכי או תחום
אחר שאישרה הוועדה, ועסק, בחמש השנים האחרונות לפחות, בתחום לימודיו; או,
חבר לשכת עורכי הדין 1980, שעסק , בחמש השנים האחרונות לפחות, בענייני משפחה;
(2)          למד בקורס עיוני ומעשי בגישור בענייני משפחה של ארבעים שעות לימוד לפחות ועמד בבחינה שנערכה בסיומו, לפי אמות מידה שקבע המרכז הארצי לגישור (להלן –  "הכשרה לגישור במשפחה");(3)          מתוך הליכי גישור שניהל כאמור בתקנת משנה (א)(4), עשרה לפחות בענייני משפחה וצירף לפחות חמישה הסדרי גישור שניהל בענייני משפחה.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית הועדה להמליץ למנהל על הכללת מגשר שלא עמד בתנאי הכשירות שבתקנת משנה (א)(1)  ברשימה, אם התקיים בו אחד מאלה:
(1)   הוא בעל חמש שנות ניסיון לפחות בעיסוק מקצועי שלדעת הועדה, עשוי לתרום לעבודתו בתחום הגישור;(2)   הוא בעל תואר מוסמך ביישוב סכסוכים במוסד  להשכלה גבוהה.
(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאית הועדה להמליץ למנהל על הכללת מגשר ברשימת מגשרי משפחה שלא עמד בתנאי הכשירות שבתקנת משנה (ב)(1), אם הוא הוסמך לשמש טוען רבני או שרעי, ועסק בחמש השנים האחרונות לפחות בענייני משפחה.
הנ"ל מתוך אחת הטיוטות המוצעות ועומדות לדיון בדבר השאלה, מי רשאי להיות מגשר ומי רשאי להיות מגשר בדיני משפחה.
הנוסח הסופי יפורסם בקרוב להערות הציבור.למידע נוסף על קורס גישור לחצו כאן

 

http://hamegasher.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%9E%D7%92%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D/