סיכום – הועדה המייעצת לעניין פישור בבתי המשפט דין וחשבון (2)

סיכום – הועדה המייעצת לעניין פישור בבתי המשפט דין וחשבון (2)

סיכום

המלצות הטעדה הכלולות בדו"ח זה גובשו במסגרת הסמכות שהוקנתה
לועדה מכוח תקנות 3, 3א)ב( ו- 4)ג( לתקנות בתי המשפט )מינוי מפשר(
תשנ"ו – 1996.

ההמלצות, אשר פורטו בדו"ח זה, הן כדלקמן:

ראיון מועמדים

הועדה לא תראיין את כל המועמדים המבקשים להיכלל ברשימת
המגשרים של בתי המשפט, אלא רק את אלה אשר לפי החומר שהגישו
יש מקום, לדעת הועדה, לבחון את התאמתם.

א.
רשימת המגשרים

רשימת המגשרים של בתי המשפט תכלול, בנוסף על שמותיהם, גם את
הפרטים שנזכרים בטופס הגשת מועמדות, המופיע בתוספת לתקנות
בתי המשפט )מינוי מפשר( התשנ"ו – 1996, היינו – עיסוק, השכלה,
גיל, ותק, הכשרה בגישור והנושאים שבהם מעוניין המועמד לגשר.

ב.
אישור והכרה בתכניות ההכשרה

מוסד לימוד המבקש לקבל את אישור הועדה יעמוד בדרישות שפורטו
בסעיף 4 )המלצות( בפרק ב' לדו"ח זה.

ג.
מוסדות הלימוד שקיבלו את אישור הועדה

הועדה אישרה את מוסדות הלימוד המפורטים בפרק ג' בדו"ח זה.

ד.
תקופת מעבר
ה.

המלצות הועדה לעניין תכניות ההכשרה, המפורטות בפרק ב'
לדו"ח, יחייבו עם תום 6 חודשים מיום פרסומו של דו"ח זה.

1(
מוסד לימוד לא יקבל להעסקה, עם פרסומו של דו"ח זה, מורה
ו/או עוזר מורה שאינו עומד בקריטריונים הקבועים בפרק ב'
לדו"ח.

2(
מוסד לימוד שהעסיק, לפני פרסומו של דו"ח זה, מורה ר/או
עוזר מורה שאינו עומד בקריטריונים הקבועים בפרק ב' לדו"ח,
יגיש בקשה להכרה בכישוריו של אותו מורה ו/או עוזר מורה,
לצורך ההכרה במוסד הלימוד ו/או הערכתו התקופתית.

3(