מבוא- הועדה המייעצת לעניין פישור בבתי המשפט. דין וחשבון (2)

מבוא- הועדה המייעצת לעניין פישור בבתי המשפט. דין וחשבון (2)

מבוא

דו"ח זה הוא הדו"ח השני המוגש על ידי הועדה המייעצת לעניין פישור
בבתי המשפט. הדו"ח מוגש בהתאם לתקנה 3 לתקנות בית המשפט )מינוי
מפשר( תשנ"ו – 1996 )להלן: "תקנות מינוי מגשר"(.

ביום י"ט אייר – 15.5.1998 הגישה הועדה המייעצת, במסגרת פעולתה,
דין וחשבון, הדן בקביעת אמות המידה והניסיון המקצועי הנדרשים
ממגשר שייכלל ברשימה, אשר תועמד לרשות בתי המשפט )להלן: "הדו"ח
הראשון"(.

בעקבות הדו"ח הראשון ועל בסיסו, הותקנו תקנות בתי המשפט )מינוי
מפשר( )תיקון(התשנ"ט – 1999, ופורסמו ביום ג' בשבט התשנ"ט –
20.1.1999.

1.
על פי תקנות מינוי מגשר הוסמכה הועדה לייעץ למנהל בתי המשפט
בקביעת אמות המידה לעניין הכישורים והניסיון הדרושים ממגשר,
לעניין הדרישות להוכחתם, לעניין אישור תכניות הלימודים של
קורסים להכשרת מגשרים ובחינת כישורי מנחי הקורסים ונסיונם
ולעניינים אחרים, הכל כמפורט בתקנה 3, 3א, 3ב, ו- 4 לתקנות מינוי
מגשר.
דו"ח זה עוסק רק בנושאים של מיון המועמדים המבקשים להיכלל
ברשימה ]תקנה 4 )ג( לתקנות מינוי מגשר[ ובאישור והכרה בתכניות
ההכשרה למגשרים ]תקנה 3 א)ב( לתקנות מינוי מגשר(.

2.
תקנה 4 )ג( לתקנות מינוי מגשר קובעת כדלקמן:

3.

בקשה להיכלל ברשימת המפשרים.
….
)ג( המנהל יעביר את הבקשות לועדה המייעצת, אשר
רשאית לאחר שעיינה בטופס ובמצורפיו, להזמין את
המועמד לראיון; החליטה הועדה להמליץ על הכללתו
של המועמד ברשימה, תעביר את המלצתה למנהל;
החליט המנהל לאשר את הבקשה ירשום את המועמד
ברשימה ויצרף לה את טופס המועמדות המאושר"
)ההדגשה אינה במקור(.
"4.

על פי תקנה זו רשאית הועדה המייעצת להזמין מועמד לראיון. תקנה
זו מעלה לדיון את השאלה אם הועדה המייעצת תראיין כל מועמד,
רק חלק מהמועמדים או לא תקיים ראיונות כלל.

לפיכך יוקדש הפרק הראשון של דו"ח זה לנושא הזמנת מועמדים
לראיון.

תקנה 3א )ב( לתקנות מינוי מפשר קובעת כדלקמן:
3.

")ב( תכנית הלימודים של קורס ההכשרה תאושר
בידי הועדה המייעצת, אשר תבחן את כישוריהם
של מנחי הקורס ואת נסיונם; הקורס יהיה כפוף
להערכה תקופתי של הועדה המייעצת."
)ההדגשה אינה במקור(

תקנה זו הטילה על הועדה המייעצת לאשר את תכניות הלימודים של
קורסי ההכשרה לגישור ולבחון את כישוריהם ונסיונם של מנחי
הקורסים.
לפיכך יוקדש הפרק השני של דו"ח זה לקריטריונים ולתהליכים
הנדרשים לאישור תוכניות ההכשרה ולבחינת כישוריהם ונסיונם
של מנחי הקורסים בתוכניות הכשרה עתידיות.

עוד לפני פרסומן של תקנות מינוי מגשר קמו מוסדות לימוד שהכשירו
את בוגריהם לשמש כמגשרים. מוסדות לימוד אלה לימדו והכשירו על
פי תכניות הכשרה שפיתחו.
הפרק השלישי בדו"ח זה ידון באישור והכרה של תכניות ההכשרה
במוסדות הלימוד הקיימים.

4.
כדי לאפשר למוסדות הלימוד להיערך בהתאם להמלצות הועדה
בדו"ח זה, מצאה הועדה להמליץ על הוראות מעבר ואלה ידונו בפרק
הרביעי של דו"ח זה.

5.
פעילות הועדה

6.
הועדה התכנסה ודנה בנושאים שהועלו לדיון במשך ישיבות רבות.
כחלק מדיוניה עיינה הועדה בספרות מקצועית ובמאמרים )ראה לדוג'
נספח א' לדו"ח(.

הועדה שמעה גם את דעתם של מוזמנים, שהוזמנו להופיע בפניה והביעו
את דעותיהם, השקפותיהם, הערותיהם והארותיהם.
בין המוזמנים נכללו גם ראשי מוסדות הלימוד לגישור ומורים שהביעו
את דעתם בנושאים של הכשרת מגשרים, לרבות התנסות מעשית מודרכת,
כישורי מנחי הקורסים ותכני תוכניות ההכשרה.

הופיעו בפני הועדה )לפי סדר הא"ב(:

הגב' א. אגמון, פסיכולוגית, מנהלת משותפת של אגף אבחון ב"קבוצת
אדם"
הנשיא ס. אדלר, נשיא בית הדין הארצי לעבודה
הנשיא ד. ארבל, מנהל בתי המשפט
עו"ד נ. ארז, "גישורים A.D.R בע"מ"
ד"ר ז. בן דב, גישור קהילתי
ד"ר ז. בן נחום – מנהל המחקר והפיתוח ב"קבוצת אדם"
עו"ד א. גולן, "גישורים A.D.R בע"מ"
מר ע. גפן, מנהל מרכז "גבים" לגישור
גב' ע. דותן והגב' חנה קוצר-ספיר, מנהלות "גישור נווה צדק, יישוב
סכסוכים בדרכי שלום"
ד"ר א. זבולון, מנהל תחום המיון במכון "פילת"
עו"ס א. לוקסנבורג, מרכז לייעוץ משפחתי
פרופ' מ. מרוני, עו"ד
גב' נ. מילר, גישור בחינוך, טיפול וייעוץ משפחתי
פרופ' דיויד מץ, מנהל תכניות לפתרון סכסוכים באוניברסיטת מסצ'וסטס
גב' ש. פלמור, מכון "גשר – גישור משפחתי"
עו"ד י. קוברסקי, "המרכז הישראלי למשא ומתן ויישוב סכסוכים )ICN("