פרק ד' תקופת מעבר (הועדה המייעצת לעניין פישור בבתי המשפט דין וחשבון (2))

פרק ד' תקופת מעבר (הועדה המייעצת לעניין פישור בבתי המשפט דין וחשבון (2))

פרק ד'

תקופת מעבר

כללי

עוד לפני פרסומן של תקנות מינוי מגשר, קמו מוסדות לימוד שהכשירו
את בוגריהם לשמש כמגשרים.
מוסדות לימוד אלה לימדו והכשירו על פי תכניות הכשרה שפיתחו
ובעזרת מורים שהוכשרו בתחום הגישור, כאשר אלה לא עומדים,
בהכרח, במלוא הדרישות על פי דו"ח זה.
כדי לאפשר למוסדות הלימוד להיערך בהתאם להמלצות הועדה בדו"ח
זה, מצאה הועדה להמליץ על הוראות לתקופת מעבר.

1.
המלצות

2.
תכניות ההכשרה

הועדה ממליצה כי המלצותיה לעניין תכניות ההכשרה יחייבו עם תום
6 חודשים מיום פרסומו של דו"ח זה.

א.
המורים

הועדה ממליצה כי מיד לאחר פרסום דו"ח זה לא יקבלו מוסדות הלימוד
מורים ועוזרי מורים שאינם עומדים בקריטריונים שנקבעו בדו"ח זה.

מוסדות לימוד שהעסיקו, לפני פרסומו של דו"ח זה, מורים ו/או עוזרי
מורים שאינם עומדים בקריטריונים שנקבעו בדו"ח זה, יגישו לועדה
המייעצת בקשה לאישור המורים ו/או עוזרי המורים, לצורך הכרה
במוסד הלימוד ו/או הערכתו התקופתית.

הועדה תדון בבקשות אלה באופן פרטני.
ב.