נספח א' מודלים שונים לאישור תכניות הכשרה בגישור

נספח א' מודלים שונים לאישור תכניות הכשרה בגישור

נספח א'

מודלים שונים לאישור תכניות הכשרה בגישור

דוגמאות למודלים שונים לאישור והכרה בתכניות הכשרה, המופיעים
בספרות המקצועית, כמפורט להלן:

דו"ח SPIDR ממליץ כי בתי המשפט יקבעו קריטריונים לאישור תוכניות
הכשרה ויאמצו תהליך להוכחת העמידה בקריטריונים אלה.

בנוסף על כך ממליץ הדו"ח את ההמלצות הבאות:

1.

בתי המשפט יקבעו את תכני ההכשרה הנדרשת ;

א(
בתי המשפט יקבעו את שיטות ההדרכה ;

ב(
בתי המשפט יקבעו מהי ההכשרה הנדרשת מהמורים בקורסים ;

ג(
בתי המשפט ידרשו תעודה המצהירה על "סיום בהצלחה" של
תוכניות ההכשרה בשילוב עם הערכות בכתב לגבי מיומנותו
של כל חניך.

ד(

המלצות אלה מהוות מודל של התערבות רחבת היקף בתכנים ובשיטות
ההדרכה בתוכניות ההכשרה.

Florida Dispute Resolution Center of the Office of the State
Courta Administrator )להלן : "FDRC" ( הנו גוף של בית המשפט
העליון בפלורידה בחר לפעול על פי תוכניות אישור והכרה המאופיינת
בהתערבות רחבת היקף.

התערבות זו מתבטאת בהצבת הסטנדרטים לתוכנית ההכשרה ובקביעת
ההליכים להשגת אותם הסטנדרטים ושמירה עליהם.

כך, בין היתר, מוגדרים בפירוט:

א. סטנדרטים של הכשרה ;

ב. יעדי ההכשרה ;

ג. הכשרת המורים ;

ד. ההליכים בפני הועדה האחראית לפיקוח שוטף על תוכניות ההכשרה ;

2.
UK College of Family Mediatots )להלן: "UK CFM" ( הנו ארגון
מקצועי פרטי של מגשרים בתחום המשפחה, אשר בחר להתמקד בהצבת
סטנדרטים להכשרה, בין היתר, בנושאים כגון:

א. גיוס ומיון המועמדים לקורסים ;
ב. תכני הקורס ;
ג. פיקוח על התנסות מקצועית ;
ד. אתיקה ;

מוסד לימוד המעוניין להימנות על המוסדות המאושרים להכשרת
מגשרים על ידי הקולג' נדרש, במרבית הנושאים, להציג את ההליכים
הננקטים להשגת אותם סטנדרטים.
תכנית זו איננה מאופיינת בהתערבות רחבת היקף, אלא בהכתבת
"עקרונות על" או "דרישות על" המחייבים את מוסדות הלימוד, כדי
להימנות על הגופים המאושרים על ידי הקולג'.

3.
Acadmy of Family Mediators )להלן: ה – "AFM"( הוא ארגון
בינלאומי של מגשרים במשפחה, אשר קבע קריטריונים לאישור והכרה
בתוכניות הכשרה בתחום המשפחה, המתבססים על שלושת המרכיבים
הבאים:

א. יכולות ומיומנויות המורים בתוכנית ההכשרה ;
ב. חומרי ההדרכה ;
ג. תוכנית הלימוד ושיטות ההדרכה ;

ה – AFM בוחר לשלב מחד, הכתבה של סטנדרטים מפורטים בכל הנוגע
לדרישות מהמורים, שיטות ההדרכה, היעדים הנדרשים מההכשרה
ופרמטרים "טכניים" הקשורים בהכשרה )כגון: נוכחות החניכים, הפסקות(
עם מידה רבה של חופש בכל הנוגע לגישות השונות בבניית תוכנית
הלימוד וקביעת הדרך להשגת היעדים הנדרשים בהכשרת המגשרים,
מצד שני.

4.
Bundes – Arbeitsgemeinschaft fur Familien – Mediation
,Federal association for the promotion of family mediation(
)BAFM )להלן : "BAFM"( הנו ארגון מקצועי, שבחר לקבוע קריטריונים
להכרה בגופים העוסקים בהכשרה של מגשרים במשפחה.

קריטריונים אלה כוללים, בין היתר :

5.

מינוי דרג ניהולי במוסד הלימוד האחראי לענייני ההכשרה ;

א.
הגשת תוכנית לימודים, הכוללת את הצגת התכנים, הדגשים
העיקריים בהכשרה, ושיטות הדרכה ;

ב.
הוכחת יכולתו של מוסד הלימוד להוציא לפועל את תוכנית
ההכשרה )מבחינה ארגונית, רעיונית וקיומו של כוח אדם מתאים( ;

ג.
הוכחה כי הדגש הרב-תחומי בהכשרה יעמוד לנגד עיני של המורים,
המרצים וכו' ;

ד.
ההכרה במוסד הלימוד תהא על שמו של מורה שיהיה גם חבר
בדרג הניהולי של מוסד הלימוד ;
הדרג הניהולי אחראי על ההדרכה וחבריו חייבים להיות חברים
ב – BAFM ;

ה.
דרישות הכשרה של המורים ;

ו.
מחויבות מוסדות הלימוד שהוכרו לחלוק מידע ולשתף פעולה עם
גופים מוכרים אחרים ועם ה – BAFM.

ז.

תכנית זו מאופיינת בהתערבות בתכנים והליכים בחלק מן הנושאים, לצד
גמישות מסוימת כאשר במרבית הנושאים ההתערבות היא בהכתבת
"עקרונות על" אשר בהם על מוסדות הלימוד לעמוד.

European Forum on Family Mediation )להלן : "הפורום האירופאי"(
ניסח מסמך בו מתוארים הסטנדרטים העיקריים הנדרשים מתוכניות
ההכשרה של מגשרים במשפחה, הנוגעים, בין היתר בנושאים הבאים:

6.

משך ההכשרה של גישור במשפחה ;

א.
תכנים עיקריים בהכשרה ;

ב.
קווים מנחים לכישורים הנדרשים ממורים ;

ג.
קווים מנחים למיון חניכים פוטנציאליים ;

ד.
הנחיות למבנה תוכנית ההכשרה )משך ההכשרה, תהליך ההכשרה,
הליך הערכה של ההכשרה(.

ה.

מטרת המסמך, היא לתת למוסדות הלימוד מושג ראשוני אם תוכניות
ההכשרה שלהם עומדות בקריטריונים הבסיסיים המוצגים בו.

באותו מסמך מודגש כח זוהי רק תחילת הדרך לקראת יצירת הרמוניה
והבנה בתחום של גישור במשפחה.

New South Wales Law Reform Commission )להלן : "הועדה
האוסטרלית"( ממליצה, כי אחד הקווים המנחים את תוכניות הגישור
הקשורות עם בתי המשפט הוא, כי על המגשרים המועסקים במסגרתם
לעבור הכשרה מתאימה. יחד עם זה, מסתפקת הועדה בציון הנושאים
העיקריים שעל ההכשרה לכלול, ובוחרת שלא להוסיף בשלב זה
המלצות מפורטות יותר משום שתחום הגישור באותם בתי המשפט מצוי
עדיין בשלבי התפתחות ועיצוב.

7.
דעה דומה לזו של הועדה האוסטרלית, מצויה בדו"ח הפינלנדי, אשר
הוגש במסגרת ה – Council of Europe, Fourth European
Conference on Family Law )להלן :"הדו"ח הפינלנדי"(. דו"ח זה
עוסק בתחום הגישור במשפחה באירופה וכחלק ממסקנותיו הוא מאמץ
את הגישה על פיה, למרות ההכרה בחשיבות קיומה של הכשרה בתחום
הגישור במשפחה, מוקדם עדיין לקבוע כללים נוקשים ביחס לסוגיית
ההכשרה של מגשרים במשפחה ברמה הארופאית. סוגייה זו מצויה
עדיין בשלבי התפתחות ולכן יש להימנע מפורמליזציה בתחום זה
בטרם עת.

8.