פרק 2 דו"ח ועדת גדות – פעילות הועדה

פרק 2 דו"ח ועדת גדות – פעילות הועדה

2. פעילות הועדה

הועדה התכנסה ודנה בנושאים שנקבעו בתקנה 3 במשך מספר ישיבות תוך
ניסיון לבדוק מה הם הקריטריונים הראויים לעניין הכישורים של מפשר, ודרכי
הוכחתם.

הועדה הייתה ערה לכך כי תקנה 3 לתקנות בתי המשפט )מינוי מפשר( התשנ"ו
1996 קובעת את הצורך בקביעת אמות מידה לעניין הכישורים והניסיון המקצועי
ואת הצורך בהוכחת אותם כישורים. מכאן נובעת הדרישה לקביעת תנאים
מוקדמים אובייקטיביים ממפשר המבקש להיכלל ברשימת המפשרים, שתועמד
לרשות בתי המשפט לפי התקנות.

כחלק מדיוניה עיינה הועדה בספרות מקצועית ובמאמרים; כן בדקה הועדה
אמות מידה לכישורי מגשרים, המופיעים ברשימות המגשרים של בתי המשפט
בארצות אחרות בעולם, שבהן השימוש בגישור כבר ממוסד.

כמו כן עיינה הועדה בחוקים ובתקנות העוסקים במינוי בעלי תפקידים שונים,
והמפרטים כישורים וקריטריונים, הנדרשים לאותם תפקידים.

החוקים שבהם עיינה הועדה לעניין זה הם כדלקמן:

א. חוק בתי המשפט )נוסח משולב(, התשמ"ד 1994 לעניין כשירות שופטים;

ב. חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א 1961 לעניין הכישורים הנדרשים לקבלת
רשיון עריכת דין;

ג. חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב 1972 ותקנות חוקרים פרטיים
ושירותי שמירה (רשיונות), התשל"ב – 1972 לעניין כשירות לקבלת רשיון
לחקירות פרטיות;

ד. חוק רואי חשבון, התשט"ו 1955 לעניין כשירות לקבלת רשיון רואה חשבון;

ה. חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז1967 – ותקנות ההוצאה לפועל, התש"ם 1979
לעניין הכישורים הנדרשים לקבלת אישור של בעל תפקיד בהוצאה לפועל;

ו. חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז 1967 ותקנות ההוצאה לפועל לעניין הכישורים
הנדרשים מחוקר הוצאה לפועל.

הקריטריונים, המופיעים באותם חוקים, הם גיל מינימלי, עמידה בבחינות,
אזרחות ישראלית, ניסיון במקצוע הרלוונטי לאותו חוק, השכלה, העדר הרשעות
פליליות, טעמים של שלום הציבור ועוד.

הועדה שמעה גם את דעתם של מוזמנים, שהוזמנו להופיע בפניה והביאו
את דעותיהם, השקפותיהם, הערותיהם והארותיהם בנושאים שעמדו לדיון.

הופיעו בפני הועדה )לפי סדר הא"ב(:

הנשיא סטפן אדלר, נשיא בית הדין הארצי לעבודה.

הנשיא דן ארבל, נשיא בתי משפט השלום בת"א והמרכז.

השופט אורי גורן, סגן נשיא ביהמ"ש המחוזי בת"א.

פרופ' אברהם גפני )שופט בדימוס בארה"ב(.

עו"ד רינה גרוס, הממונה האזורית על יחסי עבודה, מחוז תל אביב.

עו"ד רן יגנס, עורך דין העוסק בתחום האזרחי ובבוררויות.
עו"ד גבריאל כהן, סגן ראש לשכת עורכי הדין והממונה על הועדות בלשכה.

עו"ד פיליפ מנדלקר, עו"ד העוסק בתחום האזרחי.

גב' ריטה מרגלית שילה, עורכת דין ועובדת סוציאלית, פעילה בתחום גישור
בענייני גירושין, ששמשה כמרכזת חוג המגשרים באגודה הישראלית לטיפול
במשפחה.

עו"ד פנחס מרינסקי, יו"ר ועדת בתי המשפט של לשכת עורכי הדין וחבר הועד
המרכזי.