פרק 1 דו"ח ועדת גדות – המינוי

פרק 1 דו"ח ועדת גדות – המינוי

  1. המינוי

ביום 3.11.96 מינה מנהל בתי המשפט, כב' הנשיא י. רביבי, את הועדה המייעצת לעניין הפישור בבתי המשפט בהתאם לתקנה 3 לתקנות בתי המשפט (מינוי מפשר) התשנ"ו 1996.

כחברתי הועדה נתמנו שרה גדות, שופטת ביהמ"ש המחוזי בתל אביב (יו"ר), עו"ד יורם אלרואי, ד"ר סוזן זיידל וד"ר פרץ סגל.

תקנה 3 לתקנות בתי המשפט (מינוי מפשר) התשנ"ו 1996 קובעות כדלקמן:

"3. המנהל ימנה ועדה מייעצת לעניין פישור בבתי המשפט (להלן הועדה המייעצת) שתייעץ לו בקביעת אמות מידה לעניין הכישורים והניסיון המקצועי הנדרשים ממפשר ואת הדרישות להוכחתם; אמות המידה והדרישות יפורסמו ברשומות."

תקנות בתי המשפט (מינוי מפשר) התשנ"ו 1996 מצורפות לדו"ח בנספח א'.

דו"ח זה מגובש במסגרת פעולתה של הועדה המייעצת והוא דן בקביעת אמות המידה והניסיון המקצועי הנדרשים ממפשר שייכלל ברשימה, אשר תועמד לרשות בתי המשפט.