נספח ב' (גדות) הנחיות להגשת בקשה לאישור תכנית הכשרה

נספח ב' (גדות) הנחיות להגשת בקשה לאישור תכנית הכשרה

נספח ב'

הנחיות להגשת בקשה לאישור תכנית הכשרה

הבקשה לאישור תכנית הכשרה תהיה זהה במבנה הסעיפים שלה למבנה
הסעיפים של הדרישות בסעיף 4 )המלצות( בפרק ב' לדו"ח זה, ותוגש ב-
4 עותקים.

סעיף א )תכנית ההכשרה( וסעיף ב )יעדי ההכשרה(:

יש לצרף את תכנית ההכשרה הקיימת, תוך שימת דגש לכך, כי כל המרכיבים
המופיעים בסעיף זה מופיעים בה.

יש להציג מערכי שיעור נפרדים עבור כל יעד )מערך שיעור לא יעלה על
עמוד אחד(.
מערכי השיעור יהיו ערוכים על פי סדרם של יעדי ההכשרה המופיעים בסעיף
4 ב' בפרק ב' לדו"ח זה ) המלצות – יעדי הכשרה(, ויכללו :
)1( תיאור היעד ;
)2( הפרקים הרלוונטיים בתכנית ההכשרה העוסקים בהשגת יעד זה ;
)3( חומרי ההדרכה המשמשים להשגת היעד ;
)4( שיטות ההדרכה המשמשות להשגת היעד.

סעיף ג )חומרי ההדרכה( :

יש לצרך העתק של חומרי ההדרכה והרשימה הביבליוגרפית בהם נעשה
שימוש בהכשרה.

סעיף ד )שיטות הדרכה( :

סעיף ד 1 : יש לציין אם קיימות, במסגרת תכנית ההכשרה של מוסד הלימוד,
שיטות הדרכה המצוינות בסיפא סעיף זה.

סעיף ד 2: יש לציין אם הדרישות המוצגות במסגרת סעיף זה מתקיימות
בתכנית ההכשרה. כמו כן, יש לתאר בקצרה מהי השיטה על פיה תיבדק
קריאת חומרי הקריאה.

סעיף ד 3: יש לציין אם הדרישה המוצגת במסגרת סעיף זה מתקיימת
בתכנית ההכשרה.

סעיף ד 4: יש לציין אם הדרישות המוצגות במסגרת סעיף זה מתקיימות
בתכנית ההכשרה. כמו כן, מתבקש מוסד הלימוד לפרט כל תרגיל בו ייעשה
שימוש במהלך תכנית ההכשרה.

סעיף ד 5: יש לציין אם הדרישות המוצגות במסגרת סעיף זה מתקיימות
בתכנית ההכשרה. כמו כן, יש לפרט כל סימולציה בה ייעשה שימוש במהלך
תכנית ההכשרה, תוך ציון ההקשר בו תבוצע ומטרותיה.

סעיף ה )דרישות נוספות בתכנית ההכשרה( :

סעיף ה 1: יש לתאר בקצרה את התהליכים הקיימים במיון המועמדים
הפוטנציאליים להיות מגשרים.

סעיף ה 2 – ה 3 : יש לציין האם הדרישות המוצגות במסגרת סעיפים אלה
מתקיימות בתכנית ההכשרה.

סעיף ה 4 : יש לציין מהו מספר החניכים בכל כיתה.

סעיף ה 5: יש לציין מהו היחס בין המורים לחניכים בכל כיתה בכל שלב
בהכשרה.

סעיף ה 6 – ה 7: יש לציין האם הדרישות המוצגות במסגרת סעיפים אלה
מתקיימות בתכנית ההכשרה.

סעיף ה 8)א(: יש לציין האם הדרישות המוצגות במסגרת סעיף זה מתקיימות
בתכנית ההכשרה. כמו כן, יש לצרף דוגמא של תעודה.

סעיף ה 8)ב(: יש לציין האם הדרישות המוצגות במסגרת סעיף זה מתקיימות
בתכנית ההכשרה.

סעיף ה 9)א(: יש לציין האם הדרישות המוצגות במסגרת סעיף זה מתקיימות
בתכנית ההכשרה. כמו כן, יש לצרף דוגמא של טופס הערכה.

סעיף ו )1()א( -ו )1()ב(:יש לציין האם הדרישות המוצגות במסגרת סעיפים
אלה מתקיימות בתכנית ההכשרה.

סעיף ו )1()ג(: יש להגיש את קורות החיים של המורים ועוזרי המורים.

סעיף ו )1()ד( – ו )2(: יש לציין האם הדרישות המוצגות במסגרת סעיפים
אלה מתקיימות בתכנית ההכשרה.