הועדה המייעצת לעניין פישור בבתי המשפט. דין וחשבון (2) , טבת התש"ס – דצמבר 1999

הועדה המייעצת לעניין פישור בבתי המשפט. דין וחשבון (2) , טבת התש"ס – דצמבר 1999

הועדה המייעצת לעניין פישור בבתי המשפט.
דין וחשבון (2) , טבת התש"ס – דצמבר 1999

להלן אנו מציגים את הדו"ח במלואו )באישור כב' השופטת שרה גדות(:gadot2_book

מבוא

פרק א' – ראיון מועמדים לרשימת המגשרים
של בתי המשפט

פרק ב' – אישור תכניות הכשרה למגשרים

פרק ג' – אישור מוסדות לימוד שהכשירו
מגשרים לפני פרסום דו"ח זה

פרק ד' – תקופת המעבר

סיכום

דעת מיעוט לפרק א' – ד"ר פרץ סגל

נספחים :
נספח א' – מודלים שונים לאישור
תכניות הכשרה בגישור

נספח ב' – הנחיות להגשת בקשה
לאישור תכניות הכשרה

חברי הועדה

– יושבת ראש
שרה גדות, שופטת בית המשפט המחוזי בת"א

– חבר

עו"ד יורם אלרואי
– חברה

ד"ר סוזן זיידל
– חבר
ד"ר פרץ סגל