פרק ג' אישור מוסדות לימוד שהכשירו מגשרים לפני פרסום דו"ח זה

פרק ג'

אישור מוסדות לימוד שהכשירו מגשרים לפני
פרסום דו"ח זה

כללי

1.
עוד לפני פרסומן של תקנות מינוי מגשר קמו מוסדות לימוד שהכשירו את
בוגריהם לשמש כמגשרים. מוסדות לימוד אלה לימדו והכשירו על פי
תכניות הדרכה שפיתחו.
דו"ח זה הדן בתכניות ההכשרה וכישורי המורים בתכניות הכשרה עתידיות,
אולם היה צורך גם לבחון את תכניות ההכשרה הקיימות וכישורי המורים
ונסיונם, על מנת לקבוע אם בוגריהם ראויים להיכלל ברשימת המגשרים.

הועדה היתה ערה לכך כי תכניות ההכשרה של מוסדות לימוד אלה פותחו
מבלי שדו"ח זה היה בפניהם ומשום כך רק טבעי הוא כי הן אינן עונות על
מלוא הדרישות המופיעות בדו"ח זה.
יחד עם זה, החליטה הועדה לבדוק ולבחון את תכניות ההכשרה הקיימות
כשלנגד עיניה עומדות הדרישות ואמות המידה שפורטו בדו"ח זה.

אי לכך התבקשו כל מוסדות הלימוד הקיימים להעביר לועדה את החומר
כדלקמן:

א. תכניות הלימודים.
ב. רשימות המורים, חומר רקע על כל מורה והתקופות שבהן לימד.
ג. הדרישות לקבלה לקורסים.
ד. תכני הקורסים, לרבות נושאי אתיקה.
ה. שיטות הדרכה )הרצאות, תרגילים, סימולציות(.
ו. משך הקורס ומספר השעות.
ז. דוגמא של תעודת סיום.
ח. מטלות )אם ישנן(.
ט. הערכות, אם ישנן, ודוגמא להערכה שכזו.
י. האם למכון ישנה התמחות מיוחדת.

חלק ממוסדות הלימוד השיבו לפניית הועדה ושלחו את כל החומר הנדרש.
הועדה ביקשה השלמות ממוסדות אלה בנושאים הבאים:

א. היחס בין מספר המשתתפים למספר המאמנים בכל קורס.
ב. מהן הדרישות מהחניכים בקורס – נוכחות, מטלות, תרגילים בכתב.
ג. האם נערכת בבית הספר הערכה של החניך בסיום הקורס.
ד. האם הקורס כולל הרצאה בנושא החוק, התקנות ותפקיד עורך הדין.
ה. האם הקורס כולל הרצאות בנושא כללי האתיקה, דילמות אתיות וכו'.
ו. האם בוגרי הקורס מקבלים מבית הספר רשימה בבלייוגרפית וחומרי
הדרכה.

גם על דרישות אלה ענו מוסדות הלימוד.

2. המלצות

הועדה בדקה את החומר הרב שנשלח אלי העל ידי מוסדות הלימוד, על
פי דרישותיה, קיימה דיונים בנושא אישורם של מוסדות הלימוד והחליטה
לאשר את מוסדות הלימוד להכשרת מגשרים על פי הרשימה המפורטת
להלן:

"גבים" מרכז לגישור

כתובת: בית ינאי ת.ד. 1546 מיקוד 40293
טל': 09-8664042, 02-5795060 נייד: 054-565677

1.
"גומא" המרכז הישראלי לגישור בע"מ

רח' אחד העם 68 תל אביב 65250, טל' – 03-5250792/6
פקס'- 03-5252368
רח' תל-חי 14, ירושלים 92107, טל'- 02-5610321 פקס'- 02-5611839

2.
גישור A.D.M

כתובת: רח' אשכנזי 56, שיכון דן, תל אביב 69869.
טל': מחלקת שיווק וקשרי לקוחות – 03-6498805
עמרי גפן – 052-565677 זוריק רוטלוי – 050-289858

3.
גישור נוה-צדק – יישוב סכסוכים בדרכי שלום בע"מ

כתובת: רח' חברת ש"ס 15, נוה צדק, תל אביב 65156.
טל': 03-5105059 , פקס' – 03-5168386

4.
לשכת עורכי הדין בישראל – ועד מחוז תל-אביב

כתובת: בית הפרקליט, רח' דניאל פריש 10, תל-אביב 64731
טל': 03-6918691 פקס' – 03-6918074

5.
לשכת עורכי הדין בישראל – הועד המחוזי חיה והצפון

כתובת: שד' בן גוריון 6, פינת יפו, בנין הסיטי סנטר, קומה ב', ת.ד.
8954, חיפה
טל': 04-8537078, 04-8537079, פקס' – 04-8553033

6.
המרכז הישראלי לגישור מס' עמותה 38-024-862-8

כתובת: ת.ד. 7688 חיפה 31076
טל': 04-8621676

7.
המרכז הישראלי למשא ומתן ויישוב סכסוכים )I.C.N(

כתובת:מוסד שמואל נאמן, קרית הטכניון, חיפה 32000
טל': 04-8292155, 04-8239094, פקס' – 04-8231889.

8.
המרכז לייעוץ משפחתי, הסדרי גירושין בהסכמה

כתובת: רח' כרמיה 12, תל אביב
טל': 03-6858861 פקס' – 03-6852429.

9.
ד"ר סוזן זיידל – קורסים בענייני גישור

כתובת: רח' קויפמן 10, חיפה
טל': 04-8256123 פקס' : 04-8256012

10.