חוק המגשרים

חוק המגשרים

חוק המגשרים

לפני כשלוש שנים הרגשנו שהגיעה השעה להניח טיוטה של הצעת חוק המגשרים. חוק שיסדיר את מקצוע המגשר ואחת ולתמיד ויאפשר לעולם הגישור והמגשרים להתפתח מבלי שיהיו תלויים בצדדים שלישיים בעצם קיומם. לאחר חשיבה מרובה גובשה הצעת חוק המגשרים שנותנת מענה מקצועי, מהותי וחוקי להסדרת מקצוע המגשר.  הצעת חוק המגשרים שנכתבה על ידי יניב שוורצמן הונחה על ידי לשכת המגשרים בישראל בראשותו של ד"ר ירון מאיר ובסיוע של ח"כ אורן חזן לראשונה במזכירות הכנסת באופן רשמי.

הנה טיוטת הצעת חוק המגשרים. אנו בטוחים שהיא תהווה את הבסיס המשמעותי להסדרת מקצוע המגשר
הצעת חוק המגשרים, תשע"ו-2016

1. בחוק זה –
"מגשר" – אדם הרשום בפנקס המתנהל לפי סעיף 6 לחוק זה;
"גישור" – הליך שבו נועד מגשר עם שני צדדים או יותר (לקוח), כדי להביאם לידי הסכמה ליישוב הסכסוך, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו.
"בתי משפט" – כהגדרתם בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 לרבות בתי הדין, בוררים וכל ועדה או רשות אחרת, אשר הינם מוסמכים לגבות ראיות;
"לקוח" – צד לסכסוך, בעלי הדין, לרבות מדינת ישראל על רשויותיה וגופים פרטיים;
"השר" – שר המשפטים;
"ועדת חוק חוקה ומשפט" – ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת;
2. לא יפרסם אדם ברבים כי הוא מגשר, לא יציג עצמו כמגשר ולא ישתמש בכל תואר או כינוי העשויים ליצור רושם כי הוא מגשר בישראל, אלא אם כן הוא בעל רשיון תקף על-פי חוק זה ומופיע ב"הפנקס", כהגדרתו בסעיף 6.
3. מועצת המגשרים
(א) השר יקים מועצת מגשרים (להלן – המועצה), אשר תורכב משבעה חברים:
(1) שלושה נציגי ממשלה, שיתמנו על ידי השר, מתוכם, אחד ימונה כיושב ראש המועצה;
(2) ארבעה מגשרים, שיתמנו על ידי השר, על-פי המלצת לשכת המגשרים בישראל; למרות האמור לעיל, המגשרים שיתמנו כחברי מועצה בפעם הראשונה, יתמנו על-פי המלצת לשכת המגשרים בישראל.
(ב) הרכב המועצה ומענה יפורסמו ברשומות.
(ג) חברי המועצה הנבחרים, יכהנו בתפקידם קדנציה, שאורכה שלוש שנים, בכפוף לאפשרות לסיום מוקדם של הקדנציה מכל סיבה; חבר מועצה שתמה תקופת כהונתו יוכל להתמנות מחדש לקדנציה נוספת לשתי קדנציות נוספות בכפוף להמלצות לשכת המגשרים בישראל.
(ד) המועצה תמשיך לפעול, אף אם מספר חבריה פוחת, תהיה הסיבה לכך אשר תהא, כל זמן שמספר חבריה לא יפחת מחמישה מארבעה (כי 4 זה כבר רוב) חברים מכהנים.
4. מושב המועצה – מקום מושבה של המועצה יהיה בירושלים אך דיוניה יכול ויהיו בכל מקום באישור "אד הוק" של רוב חברי המועצה לפני ישיבת המועצה המדוברת.
5. סדרי הדיונים במועצה
(א) רוב של חברי המועצה, יהווה מנין חוקי בישיבות המועצה והצבעותיה עפ"י רוב יחסי.
(ב) המועצה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, במידה שאלו לא ייקבעו בתקנות.
6. המועצה, או מי שהוסמך לכך מטעמה, תנהל את פנקס מגשרים (להלן: "הפנקס").
7. (א) מי שיתקיימו בו התנאים המפורטים להלן, יהיה רשאי לקבל רשיון מגשר ולהיות רשום בפנקס:
(1) אזרח או תושב מדינת ישראל או תושב חוץ שניתן לו היתר כדין לעבוד בישראל;
(2) מלאו לו 23 שנים לפחות;
(3) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי לשמש מגשר;
(4) לא ישמש כמגשר מי שנידון לעונש מאסר בפועל, וטרם עברו שנתיים ממועד ריצוי עונשו;
(5) עמד בבחינות הנערכות מטעם המועצה לפי תכנית שנקבעה על ידי המועצה בכללים, בבית ספר מאושר על ידי המועצה, לקבלת רשיון בגישור (להלן: "הבחינה").
(6) חבר בלשכת המגשרים בישראל.
(7) ערך התמחות אצל מגשר תוך התקופה ובתנאים שנקבעו בתקנות.
(8) בעל תואר ראשון המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.
(ב) מועמד שנכשל בבחינה, רשאי לשוב ולהיבחן לאחר 6 חודשים, כאשר מועמד שייכשל ב-3 בחינות לא יוכל להיבחן בשנה שלאחר מכן.
(ג) הרישום בפנקס יהיה שנתי, ומגשר ידרש לעמוד בתנאים ובכללים שהמועצה תקבע לחידוש הרישום בפנקס מידי שנה. המועצה, תהא רשאית, בין היתר, להתנות את חידוש הרישום בפנקס בהשתתפות בהשתלמויות מקצועיות.
8. אגרות רישום – בעד הרישום בפנקס תשולם אגרה.
9. (א) השר יקבע, באישור ועדת חוק חוקה ומשפט.
(1) אגרה לבחינה הנדרשת לצורך רישום בפנקס לפי חוק זה;
(2) אגרת רשיון חד פעמית;
(3) אגרה שנתית.
(ב) מגשר אשר לא ישלם את מי מן האגרות במועדן, לא יהא רשאי לשמש כמגשר כל עוד לא שילם את האגרה, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה, כקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961.
10. אגרות למימון פעולות המועצה
המועצה, באישור השר, רשאית להטיל על מגשר אגרות למימון פעולות המועצה.
11. הפניית גישור ואישור הסכם גישור
(א) בית המשפט, יפנה צדדים לגישור, בהתאם להוראות חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, בפני מגשר הרשום בפנקס בלבד.
(ב) מדינת ישראל ו/או כל רשות ציבורית מוסמכת אחרת או חברה ממשלתית או כל גוף דו מהותי אחר, ישתתפו בהליכי גישור, אך ורק בפני מגשר הרשום בפנקס.
(ג) לא יאושר בבית המשפט הסכם גישור אלא אם נערך על ידי מגשר הרשום בפנקס.
12. המגשר יפעל בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת, ויחתים את הצדדים על נוסח הסכם פתיחת הליך, הכולל לפחות את האמור בהסכם הגישור המצוי בתוספת הראשונה לחוק זה.
13. אין שכר בעד התעסקות בלתי מוסמכת
מי שיעסוק בגישור, כאשר אינו רשום בפנקס ויבצע פעולה שהיא בתחום עיסוקו של מגשר, לא יהיה זכאי לשכר בעד אותה פעולה, תניה שתאשר תשלום שכר או תמורה לאדם כאמור, תהא בטלה.
14. התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע
השר, לאחר התייעצות עם המועצה, יקבע בתקנות, התנהלויות ומעשים שיש בהם משום התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, בנוסף לכללי האתיקה המפורטים בתוספת השנייה לחוק זה.
15. חקירה בהתנהגות מגשר
(א) המועצה רשאית לחקור בעצמה, כל מקרה שהובא לידיעתה, או שהגיע לידיעת היושב ראש בה, שבו נאשם מגשר בשל הפרת סעיף 14 לחוק או בשל הפרת תקנה הנוגעת להתנהגות מגשר או בשל מעשה או מחדל אחר שיש בו משום התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.
(ב) מגשר הרשום בפנקס, יהיה חייב לעדכן את המועצה במקרה בו יורשע בגין עבירה פלילית שביצע. מגשר שלא יעשה כן, ויובא לידיעת המועצה דבר הרשעתו, יושעה באופן אוטומטי מהפנקס.
(ג) לאחר חקירה של המועצה, ובכל מקרה של הרשעת מגשר על ידי בית משפט על עבירה שיש בה קלון, ולאחר שניתנה הזדמנות למגשר להתגונן או לתת הסברים בעניין העבירה שבה הורשע או התלונה שהועלתה כנגדו, רשאית המועצה, אם תראה לנכון לעשות כן למען הגנת הציבור או שמו הטוב של המקצוע, להחליט שהמגשר אשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע ולהענישו באחד מאלה:
(1) התראה:
(2) נזיפה;
(3) השעייה מעיסוק במקצוע לתקופה שתקבע המועצה, ובלבד שלא תעלה על שלוש שנים;
(4) מחיקת שמו של המגשר מהפנקס.
16. ערעור
(א) החליטה המועצה שמגשר אשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, בין אם הטילה עליו את אחד העונשים האמורים בסעיף 15 ובין אם לאו, זכאי המגשר לערער על ההחלטה בפני בית המשפט המוסמך.
(ב) פרקליט המדינה זכאי לערער על החלטה שהחליטה המועצה לפי סעיף 15, לפי שיקול דעתו העצמאי, וכן בהמשך לפנייה של מגשר אליו בעניין זה.
17. בית המשפט הדן בערעור
(א) ערעור לפי סעיף 16, יוגש לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים תוך שלושים יום מיום קבלת החלטת המועצה על-ידי המגשר.
(ב) לא תבוצע ולא תפורסם החלטת המועצה (למעט במקרה של הרשעה פלילית הכוללת תקופת מאסר), אלא לאחר חלוף המועד להגשת הערעור בעניינה, וכן כל עוד הערעור תלוי ועומד, לפי המאוחר ביניהם.
18. פרסום
המועצה תפרסם, בצורה ובאופן שייראו לה, אך באופן ציבורי ונגיש, כל החלטה שתתקבל לפי סעיף 15 (ב) (3) וסעיף 15 (ב) (4), ורשאית היא לפרסם החלטה לפי סעיף 15 (ב) (1) וסעיף 15 (ב) (2) והחלטה שאין בה הטלת עונש; הפרסום יתייחס למקרה אותו בדקה המועצה ולהחלטתה, והמועצה תחליט בכל מקרה, באם לפרסם בו את שם המגשר ואם לאו. החליטה המועצה לזכות מגשר מאשמה, תפורסם ההחלטה בנקיבת שמו של המגשר, רק אם המגשר יבקש זאת.
19. החזרת מגשר לפנקס
נמחק שמו של מגשר מן הפנקס, רשאי השר, על פי המלצת המועצה, להחזיר את שמו לפנקס, ובלבד שעברו לפחות שלוש שנים מיום המחיקה ואם המחיקה הינה לאור הרשעה פלילית ותקופת מאסר, לפחות שלוש שנים מסיום ריצוי עונש זה.
20. התעסקות בלתי מוסמכת
(א) לא יתחזה אדם למגשר ולא ישתמש בכל תואר או כינוי העשויים ליצור רושם שהוא מגשר, אלא אם הוא רשום בפנקס.
(ב) העובר על הוראה מהוראות סעיף זה, דינו – קנס 25,000 ש"ח, אשר ישולם לטובת פעילות המועצה.
21. הוראת מעבר
במשך 12 חודשים מפרסום חוק זה, כל אדם אשר עבר קורס גישור וקיבל בגינו תעודה המעידה על כך, בטרם נכנס חוק זה לתוקפו ו/או במהלך הקורס, יורשה להירשם בפנקס אך במידה ויעבור הכשרות אשר יקבע על ידי המועצה. אדם אשר לא ייגש מועמדות על פי סעיף זה במועד, יידרש לעמוד בהוראות החוק בנוגע לרישום בפנקס.
22. ביצוע ותקנות
השר, הוא הממונה על אכיפתו של חוק זה, ובמסגרת סמכותו זו, הוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו ואכיפתו, לרבות תקנות הקובעות אגרות והפוטרות מהן ו/או להסמיך את המועצה לפעול לקיום הוראות חוק זה.