Archives

Tag Archives for: "שכר מגשר"

שכר מגשר

  • מהו שכר הטרחה ההוגן בהליך של גישור?

    מהו שכר הטרחה ההוגן בהליך של גישור? אין תעריף קבוע בתי המשפט, אינם מתערבים, בר"כ בשכ"ט הגישור. בתיקי בתי המשפט במחוז המרכז המועברים לגישור, כתוב בד"כ במכתב ההפנייה כי"שכ"ט יהיה...
  • רפורמות במערכת המשפט לטובת הגישור

    רפורמות במערכת המשפט לטובת הגישור מדיניות שרת המשפטים בעיתון גלובס פורסמה תוכנית הרפורמה המקיפה של שרת המשפטים בנושא מערכת המשפט. הכתב: יובל יועז. בין הייתר, מתייחסת המדיניות לנושא הגישור, וכך...
  • תקנות האגרות החדשות- אכזבה למגושרים ומגשרים?

    תקנות האגרות החדשות- אכזבה למגושרים ומגשרים? עו"ד נוי ארז תקנות האגרות החדשות- אכזבה למגושרים ומגשרים? עו"ד נוי ארז בתאריך 18/5/2007, נכנסו לתוקפן תקנות בתי המשפט (אגרות) התשס"ז – 2007 (שפורסמו...