חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984

חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984

 

פשרה

79א. (א)בית משפט הדן בענין אזרחי רשאי, בהסכמת בעלי הדין, לפסוק בענין שלפניו,

כולו או מקצתו, בדרך של פשרה.

(ב)אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט להציע לבעלי הדין הסדר פשרה או לתת, לבקשת בעלי הדין, תוקף של פסק דין להסדר פשרה שעשו ביניהם.

 

בוררות

79ב. (א)בית משפט הדן בענין אזרחי רשאי, בהסכמת בעלי הדין, להעביר ענין שלפניו,

כולו או מקצתו, לבוררות, וכן רשאי הוא, בהסכמתם, להגדיר את תנאי הבוררות.

(ב) בעלי הדין, באישור בית המשפט, ימנו את הבורר; לא באו בעלי הדין לידי הסכמה על הבורר, רשאי בית המשפט למנותו מתוך רשימה שהגישו לו בעלי הדין, או לפי בחירתו – באין רשימה כזו.

(ג)הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח1968-, יחולו על בוררות לפי סעיף זה; אולם "בית המשפט" שבסעיף 1 לחוק האמור יהיה בית המשפט שהעביר את הענין לבוררות.

 

גישור

79ג.   (א) בסעיף זה –

"גישור" – הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה ליישוב הסכסוך, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו;

"הסדר גישור" – הסכם בין בעלי הדין על יישוב סכסוך שביניהם שהושג בסיומו של הליך גישור;

"מגשר" – מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסכמה על יישוב סכסוך שביניהם בהליך גישור בדרך של ניהול משא ומתן חופשי.

 

(ב) בית המשפט רשאי, בהסכמת בעלי הדין, להעביר תובענה לגישור.

(ג) בהליך הגישור רשאי מגשר להיוועד עם בעלי הדין, יחד או לחוד, ועם כל מי שקשור לסכסוך; ורשאי הוא להיפגש עם בעל דין, בהסכמתו, בלי עורך דינו.

(ד) דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי.

(ה)העביר בית המשפט ענין לגישור, יעכב את ההליכים שלפניו לתקופה שיקבע, ורשאי הוא להאריך את התקופה בהסכמת בעלי הדין.

(ו)לא הגיעו בעלי הדין ל הסדר גישור עד תום התקופה האמורה בסעיף קטן (ה), יחודשו ההליכים בבית המשפט; אולם רשאי בית המשפט, על-פי בקשה של המגשר או של בעל דין, לחדשם בכל עת לפני תום התקופה האמורה.

(ז)הגיעו בעלי הדין להסדר גישור, יודיע על כך המגשר לבית המשפט, ובית המשפט יהיה רשאי ליתן להסדר תוקף של פסק דין.

(ח) הגיעו צדדים לסכסוך להסכמה על יישוב הסכסוך שביניהם בגישור שנערך לפי חוק זה, רשאי בית המשפט המוסמך לדון בתובענה נושא הסכסוך לתת להסדר הגישור שהושג ביניהם תוקף של פסק דין, אף אם לא הוגשה תובענה באותו סכסוך.

 

תקנות לענין בוררות וגישור

79ד.(א)שר המשפטים רשאי להסדיר בתקנות –

(1)סדרי מינוי בורר או מגשר;

(2)סדרים וכללים בהליך גישור וניהולו;

(2א)הכשירות, הכישורים והניסיון הנדרשים ממגשר המבקש להיכלל ברשימת המגשרים כאמור בפסקה (2ב), לרבות השכלה והכשרה בגישור;

(2ב)רשימת המגשרים שתעמוד לרשות בתי המשפט ובה פרטים לענין המגשר, לרבות הנושאים שבהם הוא מתמחה והערכת מיומנותו;

(3)התעריף המקסימלי לשכר טרחה שישולם לבורר או למגשר על ידי

בעלי הדין;

(4)הטלת הוצאות בהליכי בוררות וגישור, והערכתן.

(ב)תקנות לפי סעיף קטן (א)(2א), (3) ו – (5) טעונות אישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

 

 

 

תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג – 1993

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 79ד(א) ו109- לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984

(להלן – החוק) וסעיף 26(א) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה – 1995 ושאר הסמכויות

הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 

הגדרות

 1. בתקנות אלה –

"גישור" – כמשמעו בסעיף 79ג לחוק;

"מגשר" – מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסדר גישור מתוך

ניהול משא ומתן חופשי, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו;

"הסדר גישור" – הסכם בין בעלי הדין על יישוב סכסוך שביניהם, שהושג

בסיומו של הליך גישור.

 

מהות הגישור

2.   גישור הוא הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה על יישוב הסכסוך, בין היתר על ידי בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע הדרוש בקשר לסכסוך והצעת אפשרויות לפתרונו.

 

העברת ענין למגשר

3. (א)הצעת בית משפט לבעלי הדין, להעביר ענין שלפניו, כולו או מקצתו, לגישור, יכול שתיעשה בכל שלב של הדיון.

(ב)בית המשפט יסביר לבעלי הדין כי דברים שיימסרו במסגרת הליך הגישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי, וכי אי הסכמתם להעברת הענין לגישור או הפסקת הגישור לא ישפיעו על תוצאות הדיון בבית המשפט.

(ג)הסכימו בעלי הדין להעביר את הענין לגישור ולמנות מגשר, יודיעו לבית המשפט מיהו המגשר וימסרו לבית המשפט כתב הסכמה ממנו.

(ד)לא הגיעו בעלי הדין לידי הסכמה על מינוי מגשר, רשאי בית המשפט לבחור מגשר מתוך רשימת המגשרים כמשמעותה בתקנה 2 לתקנות בתי המשפט (מינוי מגשר), התשנ"ו1996-.

(ה)הסכים המגשר לקבל את המינוי לפי תקנת משנה (ד), ימסור לבית המשפט את כתב הסכמתו.

(ו)אישר בית המשפט את העברת הענין לגישור, יראו את ההסכם בנוסח שבתוספת (להלן – ההסכם המצוי), כהסכם בין בעלי הדין, ובינם לבין המגשר, זולת אם הסכימו ביניהם, בכתב, אחרת.

 

עיכוב הליכים

 1. (א)מונה מגשר, יודיע לו בית המשפט את התקופה שקבע לעיכוב ההליכים

שלפניו לפי סעיף 79ג(ה) לחוק.

(ב)חלפה התקופה שקבע בית המשפט לעיכוב ההליכים, ולא הגיעו בעלי הדין לידי הסדר גישור, יודיע המגשר לבית המשפט אם בעלי הדין מסכימים להארכת התקופה ומהי תקופת ההארכה שלה הסכימו.

 

חובות המגשר

 1. (א)במילוי תפקידו ינהג המגשר בהגינות, בתום לב וללא משוא פנים.

(ב)המגשר יסרב לקבל מינוי לפי תקנה 3 אם –

(1)היה בינו לבין אחד מבעלי הדין קשר מקצועי או אישי קודם, זולת אם הודיע על כך לבעלי הדין האחרים והם נתנו את הסכמתם למינויו בכתב;

(2)הוא עלול, לדעתו, להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כמגשר ובין ענין אחר; נתגלה החשש לניגוד העניינים במהלך הגישור, יפסיק המגשר את הגישור, ויודיע לבית המשפט כי אינו יכול להמשיך לשמש כמגשר.

(ג)המגשר יעמיד את בעלי הדין על הצורך להתחשב בעניינו של קטין או פסול דין הקשור לסכסוך.

(ד)המגשר לא ישתמש בכל מידע שנמסר לו במהלך הגישור, שלא יכול היה לקבלו בדרך אחרת במאמץ סביר, לכל מטרה זולת הגישור.

(ה) המגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד לגישור.

(ו)מסר בעל דין מידע למגשר תוך דרישה לשומרו בסוד, ישמור המגשר על סודיות המידע כלפי כל בעל דין אחר, אלא אם כן ויתר מוסר המידע על הסודיות.

(ז)המגשר לא ייעץ לבעלי הדין בעניין מקצועי שאינו בתחום התמחותו ולא ייתן חוות דעת מקצועית על שאלה שבמומחיות שהתעוררה במהלך הגישור, אף אם היא בתחום התמחותו.

(ח) המגשר לא יהיה צד להסדר הגישור, ולא יוטלו עליו בהסדר הגישור חובות ולא יוקנו לו זכויות, בין במישרין בין בעקיפין, ואולם לאחר הפסקת הגישור רשאים בעלי הדין להסכים שהמגשר יתן חוות דעת על הסכסוך או יתמנה לבורר בסכסוך.

 

תחילת הגישור

 1. בתחילת הגישור יסביר המגשר לבעלי הדין, במידת הצורך, את מהות הגישור, להבדיל מבוררות, מייעוץ או טיפול מקצועי, ואת פרטי ההסכם המצוי, וכן כי –

(1)בעלי הדין מחוייבים לנהוג במהלך הגישור בהגינות ובתום לב, כי רשאים הם להיוועץ באופן עצמאי בכל שלב עם מי שיבקשו, לגבי כל ענין שבגישור, וכי רשאים הם להפסיק את הגישור בכל עת בהתאם להוראות תקנה 8(א);

(2)המגשר רשאי להיוועד עם בעלי הדין, ביחד או לחוד, ובהסכמת בעל דין – בלי עורך דינו, וכן עם כל מי שקשור לסכסוך, לרבות עם עורך הדין של בעל דין בנפרד.

 

שכר טרחה הוצאות ופקדון

7.   (א)שכר הטרחה שישלמו בעלי הדין למגשר לא יחושב לפי ערכו של נושא הסכסוך

ולא יהיה מותנה בתוצאה של הגישור, והוא ישולם למגשר בין אם הגיעו בעלי הדין להסדר גישור ובין אם לאו.

(ב)בתחילת הגישור יודיע המגשר לבעלי הדין את שכר הטרחה שקבע ואת אופן תשלומו; שכר הטרחה לא ייקבע בסכום הכולל גם הוצאות בעין.

(ג)בעלי הדין יסכימו ביניהם מראש על אופן חלוקת שכר טרחת המגשר והוצאותיו בעין, לרבות הוצאות בקשר להיוועצות עם מי שקשור לסכסוך או לקבלת חוות דעת של מומחה; לא הסכימו על כך – ישאו בתשלומים כאמור שווה בשווה.

(ד)בית המשפט, רשאי לקבוע סכום שיימסר למגשר מראש כפקדון על חשבון שכר טרחתו והוצאותיו בעין.

(ה)התעוררו חילוקי דעות בין המגשר ובין בעלי הדין בענין שכר הטרחה או ההוצאות בעין כאמור, יחליט בהם בית המשפט.

 

 

הפסקת הגישור

 1. (א)בעל דין רשאי להפסיק את הגישור בכל עת ולבקש חידוש ההליכים בבית

המשפט, לאחר שמסר על כך הודעה, בכתב, לבעלי הדין האחרים ולמגשר.

(ב)המגשר רשאי להפסיק את הגישור אם הוא סבור כי נתקיים אחד מאלה:

(1)הענין אינו מתאים, לדעתו, לגישור;

(2)בעלי הדין או מי מהם אינם נוהגים בהגינות או בתום לב, או אינם משתפים פעולה עמו;

(3)בעלי הדין או מי מהם אינם מגלים את המידע הדרוש לקיום הגישור;

(4)אין לדעתו סיכוי סביר שבעלי הדין יגיעו להסדר גישור;

(4א)הסדר הגישור שבעלי הדין עומדים להגיע אליו הוא בלתי חוקי, בלתי מוסרי או סותר את תקנת הציבור;

(5)הסדר הגישור שבעלי הדין עומדים להגיע אליו הוא בלתי הוגן בעליל;

(6)הסדר הגישור שבעלי הדין עומדים להגיע אליו אינו מתחשב בעניינו של קטין או פסול דין הקשור לסכסוך;

(7)כתוצאה מהסדר הגישור עלול להיגרם נזק של ממש לצד שלישי;

(8)בעלי הדין אינם משלמים את שכר טרחתו או הוצאותיו בעין.

(ג)החליט המגשר להפסיק את הגישור, יודיע המגשר על החלטתו לבית המשפט; המגשר לא ימסור לבית המשפט את נימוקיו ולא יחווה דעתו בכל עניין הנוגע לגישור, אלא על פי תקנה 5(ח).

(ד)הופסקו ההליכים יורה בית המשפט על חידוש הדיון בפניו; מועד הדיון ייקבע בהתחשב בתאריך הגשת התובענה.

 

הסדר הגישור

 1. (א)הגיעו בעלי הדין להסדר גישור, יערכו אותו בעלי הדין או המגשר בכתב, ויפרטו בו

את כל התנאים לפיהם ייושב הסכסוך; בעלי הדין יחתמו על הסדר הגישור והמגשר יקיימו בחתימתו.

(ב)נחתם הסדר הגישור, יודיע על כך המגשר לבית המשפט בהקדם האפשרי; ביקשו בעלי הדין לתת תוקף של פסק דין להסדר הגישור יצרף המגשר להודעתו עותק ממנו.

(ג)בית המשפט רשאי לתת תוקף של פסק דין להסדר הגישור, וכן רשאי הוא לזמן את בעלי הדין לבית המשפט כדי שיתנו לו הסברים על הסדר הגישור.

 

 

בקשה למתן תוקף של פסק דין להסדר גישור (תיקון התשס"ב)

 

 1. (א)בקשה למתן תוקף של פסק דין להסדר גישור לפי סעיף 79ג(ח) לחוק תוגש בדרך של המרצת פתיחה בידי הצדדים לסכסוך שחתמו על הסדר הגישור או מי מהם.

(ב)    בבקשה יפורטו עובדות הסכסוך ופרטי הסדר הגישור, ויצורפו לה הסדר הגישור, ההסכם שנחתם בין הצדדים לסכסוך לבין המגשר ותצהיר לאימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה.

(ג)     בקשה לפי תקנה זו תוגש לבית המשפט שהוא בעל הסמכות הענינית והמקומית לדון בתובענה נושא הסכסוך.

 

בתקנה זו, "סכסוך" – מצב שבו קיימת עילה לתביעת זכות.


תוספת

(תקנה 3(ו))

ההסכם המצוי בין בעלי דין ומגשר

 

 1. בעלי הדין מתחייבים לשתף פעולה עם המגשר, לקיים את הליך הגישור בהגינות ובתום לב ולגלות מידע הדרוש כדי ליישב את הסכסוך ביניהם בדרך של הסכמה מרצון.
 2. בעלי הדין מתחייבים לא להזמין את המגשר למסור עדות, בין בכתב בין בעל-פה, או להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.

2א.בעלי הדין מתחייבים לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו בהליך הגישור ולא להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.

 1. בעלי הדין זכאים להיוועץ עם עורכי הדין שלהם ועם כל מי שימצאו לנכון בכל שלב של הגישור.
 2. בעלי הדין מתחייבים לחתום על הסדר הגישור שהגיעו אליו, ומצהירים כי הם מבינים שדינו כדין חוזה שבית המשפט רשאי לתת לו תוקף של פסק-דין.
 3. בעלי הדין מסכימים כי העובדה שהם לא הגיעו להסדר גישור או שאינם שבעי רצון מההסדר שהגיעו אליו, לא תשמש עילת תביעה נגד המגשר, וכי בכפוף לסעיף 6 להסכם זה אין המגשר אחראי לתוצאת הגישור.
 4. המגשר מתחייב לנהוג בתום לב כדי לסייע לבעלי הדין להגיע ליישוב הסכסוך מתוך משא ומתן חופשי.
 5. המגשר מצהיר כי הוא אינו תלוי בבעל דין ואינו בעל ענין, במישרין או בעקיפין, בנושאי הגישור, וכי לא היה בינו לבין מי מבעלי הדין קשר מקצועי או אישי קודם.
 6. המגשר לא יהיה מוסמך להכריע או לתת החלטה מחייבת כלשהי בנושאים שבסכסוך בין בעלי הדין.
 7. הודעת המגשר על שכר טרחתו ועל ההוצאות בעין במהלך הגישור מחייבת את בעלי הדין.
 8. המגשר מתחייב שהוא לא יתן בעתיד שירותים מקצועיים לבעלי דין בכל ענין הקשור לסכסוך נושא הגישור ללא הסכמת כל בעלי הדין האחרים.
 9. הליך הגישור יתנהל לפי נהלים אלה:

(א)המגשר יקבע את המקום והמועד לכל ישיבה;

(ב)המגשר יקבע את סדרי הגישור, ככל שלא נקבעו על פי דין;

(ג)המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרוטוקול של ישיבות הגישור; מסמכים ורשימות כאמור ישמשו את המגשר בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון בעלי הדין;

(ד)המגשר יהיה רשאי להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת של מומחה.

 1. המגשר רשאי להציע לבעלי הדין פתרונות לסכסוך ולהביא בפניהם הצעות להסדר גישור.

 

תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשנ"ו – 1996

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 79ד(א) ו – 109- לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד1984- (להלן – החוק), סעיף 26(א) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה – 1995 ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

 

הגדרות

 1. בתקנות אלה –

"בית משפט" – למעט בית משפט לתביעות קטנות;

"גישור" – כמשמעותו בסעיף 79ג לחוק;

"המרכז הארצי" – המרכז הארצי לגישור וליישוב סכסוכים במשרד המשפטים;

"מגשר" – כמשמעותו בתקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות הגישור).

 

רשימת מגשרים

 1. (א)מנהל בתי המשפט (להלן – המנהל) יעמיד לרשות בתי המשפט רשימה של מגשרים (להלן – הרשימה), לפי הנושאים שבהם הם מתמחים; המנהל יעדכן את הרשימה מדי ששה חודשים, אם יהיה צורך בכך, ורשאי הוא לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לפי תקנה 3, להוציא מגשר מן הרשימה מטעמים שיפרט.

(ב)ברשימה ייכללו מגשרים בעלי הכישורים והנסיון המקצועי שנתמנו לפי תקנות אלה.

 

ועדה מייעצת

 1. המנהל, באישור שר המשפטים, ימנה ועדה מייעצת לענין גישור שתייעץ לו בקביעת אמות המידה לענין הכישורים והניסיון הנדרשים ממגשר, לענין הדרישות להוכחתם, ולענינים אחרים, לפי בקשתו (להלן – הועדה המייעצת).

 

כישורים וניסיון

3א.(א)מגשר שייכלל ברשימה הוא מי שנתקיימו בו כל אלה:

(1)עבר קורס הכשרה עיוני ומעשי של הליך הגישור (להלן – הכשרה כללית) של 40 שעות לימוד לפחות או קורס הכשרה בעניני משפחה של 60 שעות לפחות (להלן – הכשרה בעניני משפחה);

(2)הוא בעל תואר בוגר מאת מוסד מוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח – 1958, ויש לו חמש שנות ניסיון לפחות בתחום עיסוקו המקצועי;

(3)אם הוא נמנה ברשימת המגשרים בעניני משפחה –

(א)הוא בעל תואר מוסמך לפחות בפסיכולוגיה, בעבודה סוציאלית או בייעוץ חינוכי או בתחום אחר שאישרה הועדה המייעצת, ויש לו ניסיון של חמש שנים לפחות בתחום לימודיו, או שהוא רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין ועסק בעריכת דין חמש שנים לפחות;

(ב)עבר הכשרה בעניני משפחה, ואם עבר הכשרה כללית – עבר קורס השלמה בעניני משפחה של 20 שעות לימוד לפחות.

(ב)תכנית הלימודים של קורס ההכשרה תאושר בידי הועדה המייעצת, אשר תבחן את כישוריהם של מנחי הקורס ואת ניסיונם; הקורס יהיה כפוף להערכה תקופתית של הועדה המייעצת.

 

הערכה תקופתית

3ב.(א)מגשר שייכלל ברשימה יהיה נתון להערכה תקופתית מטעם המרכז הארצי.

(ב)    המרכז הארצי רשאי לקיים הערכה תקופתית, בין מיוזמתו ובין אם הוגשה לו תלונה על הליכי גישור שניהל אותו מגשר.

(ג)     המרכז הארצי רשאי להביא בפני הועדה המייעצת את ממצאי ההערכה התקופתית, כדי שתשקול אם להמליץ למנהל להוציא מגשר מן הרשימה.

 

בקשה להיכלל ברשימת המגשרים

 1. (א)בקשה להיכלל ברשימה תוגש למנהל בשלושה עותקים לפי טופס 1 שבתוספת; לבקשה תצורף התחייבות של המועמד לקיים את הגישור על פי תקנות הגישור.

(ב)ברשימת המגשרים ייכללו מגשרים אשר הודיעו כי יהיו מוכנים להתחיל בגישור בתוך תקופה שלא תעלה על עשרים ואחד ימים משעה שיידרשו לכך או בתוך תקופה קצרה יותר שיקבע בית המשפט, ואשר הודיעו על שכר הטרחה המרבי שלהם לשעה.

(ב1)לא ייכלל ברשימה מגשר שהורשע בעבירה אשר מחמת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש מגשר.

(ג)המנהל יעביר את הבקשות לועדה המייעצת, אשר רשאית לאחר שעיינה בטופס ובמצורפיו, להזמין את המועמד לראיון; החליטה הוועדה להמליץ על הכללתו של המועמד ברשימה, תעביר את המלצתה למנהל; החליט המנהל לאשר את הבקשה, ירשום את המועמד ברשימה ויצרף לה את טופס המועמדות המאושר.

 

פרסום הרשימה

 1. הרשימה תהיה פתוחה לעיון הציבור בכל בית משפט, וייכללו בה פרטי המגשר כפי שפורטו בבקשה לפי תקנה 4(א), למעט פרטים בענין הרשעה או ביצוע של עבירה פלילית, פרטי ממליצים לפי סעיף 6 לטופס 1 שבתוספת הראשונה ופרטי קורות חיים לפי סעיף 11 באותו טופס.

 

 

 

תחילה

 1. תחילתן של תקנות אלה 45 ימים מיום פרסומן.

 

 

תוספת

(תקנה 4(א))

טופס הגשת מועמדות להיכלל ברשימת המגשרים

 

א. פרטים אישיים

שם:

כתובת:

טלפון ופקס:

מין וגיל:

עיסוק (בנוסף לעיסוק בגישור):

*מספר רשיון העיסוק – (אם העיסוק טעון רשיון) ותאריך קבלתו:

מקום עבודה:

כתובת מקום העבודה:

השכלה על תיכונית:

ב. הכשרה בגישור

המסגרת שבה נרכשה ההכשרה:

*תוכנית הקורס והיקפו:

*הסמכה – על ידי מי ומועדה:

תקופת הנסיון בגישור:

מסגרת הניסיון בגישור (באופן פרטי או במסגרת מוסד)

תחומי העיסוק בגישור:

שמות ממליצים (למעט צדדים לגישור שבו היה המועמד מגשר):

ג. בתי המשפט שבהם המועמד מעוניין להיות מגשר

ד. נושאים שבהם המועמד מעוניין להיות מגשר

ה. שכר הטרחה המרבי לשעה

 

 

תאריך חתימה

 

אישור מנהל בתי המשפט

 

תאריך חתימה

 

 

 

___________________

לפריט המסומן ב-* יש לצרף תעודות ואישורים.